Bugaderia Nuria Girona

AVÍS LEGAL

 

BUGADERIA
I TINTORERIA NÚRIA
, responsable d’aquesta pàgina web, posa a la disposició dels usuaris el
present avís legal, la finalitat del qual és complir les obligacions i deure
d’informació establerts en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juny, de
Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE)
i
altra normativa aplicable, així com proporcionar informació sobre les
condicions d’ús.

 

 

DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DE LA PÀGINA WEB  

 

Denominació Social: Tintoreria
Núria S.L.

 

Nom Comercial: Bugaderia i
tintoreria Núria

 

Domicili Social: C/ Jaume
Balmes, 6 – 2, Girona, 17002 (Girona)

 

Domicili de Contacte: C/ Jaume
Balmes, 6 – 2, Girona, 17002 (Girona)

 

NIF/CIF: B17518929

 

Telèfon: 972 90 84 30

 

Direcció
de correu electrònic:
tintnuria@gmail.com

 

Nom de domini: bugaderianuriagirona.com


Inscrita en el Registre Mercantil de Girona, Tom 1085,  Foli 71,  Secció 8,  Fulla G19687

 

 

 

CONDICIONS D’ÚS I
NAVEGACIÓ DE LA PÀGINA WEB

 

 

USUARIS

 

Tota
persona, ja sigui física o jurídica, que accedeixi, navegui, utilitzi o
participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades
mitjançant aquesta pàgina web (bugaderianuriagirona.com) assumeix la condició
d’USUARI des del moment mateix en què accedeix a la pàgina, i consegüentment, a
través d’aquest accés, es compromet a l’observança i rigorós compliment,
mitjançant la seva acceptació plena i sense reserves, de les disposicions aquí
presents, així com a qualsevol altra disposició legal que resulti d’aplicació,
obligant-se així a fer un ús correcte de la pàgina web.


En conseqüència, l’USUARI ha de llegir atentament les presents condicions en
cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la pàgina web, ja que
poden ser modificades.

 

 

MODIFICACIONS

 

BUGADERIA
I TINTORERIA NÚRIA
es reserva el dret de realitzar unilateralment les modificacions que
estimi pertinents en la seva pàgina web, podent canviar, suprimir o afegir tant
els continguts com els serveis que es prestin a través d’aquesta, sense que
existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels USUARIS aquestes
modificacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en la pàgina web
del prestador.


BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA es reserva el dret de modificar les condicions
d’ús la pàgina web, podent canviar, modificar o afegir clàusules sense
notificació prèvia, sempre que es facin constar degudament en línia en el
present document.

La durada de la prestació del servei del portal es limita al moment en què l’USUARI
estigui connectat a la pàgina web o a algun dels serveis que aquesta
proporciona. Per això, és obligació de l’USUARI revisar periòdicament les
presents condicions, en concret, en cada ocasió que pretengui utilitzar el
portal, ja que l’Avís Legal i les seves respectives condicions d’ús poden
veure’s alterades en qualsevol moment. Per tant, la vigència de les citades
condicions variarà en funció de la seva exposició i es mantindrà mentre
estiguin degudament publicades, fins que es vegin substituïdes per unes altres.


L’USUARI respondrà enfront de BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA o enfront de
tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogués causar a conseqüència de
l’incompliment d’aquesta obligació.

 

 

OBJECTE

 

Les presents condicions d’ús i navegació
tenen com a finalitat regular la relació entre el titular de la pàgina web,
BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA, com a prestador del servei, i els USUARIS que
accedeixen, i posteriorment naveguen i gaudeixen del servei ofert amb qualsevol
mena de finalitat.


BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA proporciona l’accés lliure i gratuït a gran
quantitat de continguts, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració
tingui caràcter limitatiu, informació, serveis, dades, textos, fotografies,
gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts
audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara
endavant, “els continguts”), la propietat dels quals pertany a BUGADERIA I
TINTORERIA NÚRIA o als seus llicenciadors als quals l’USUARI pot tenir accés.

 

 

OBLIGACIONS DELS USUARIS

 

L’USUARI assumeix la
responsabilitat de l’ús adequat del portal de conformitat amb la Llei i les
presents condicions.


L’USUARI garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que
comuniqui i es compromet a no proporcionar informació o documentació falsa,
fraudulenta o il·lícita. L’USUARI serà l’únic responsable de les manifestacions
falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a BUGADERIA I
TINTORERIA NÚRIA o a tercers per la informació que faciliti.


L’USUARI es compromet expressament a fer un adequat ús dels continguts i
serveis oferts, conforme al que s’estableix en la llei, la moral, i les bones
costums generalment acceptades, l’ordre públic i les condicions previstes en el
present Avís Legal i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats en el
seu coneixement.

Qualsevol incompliment de les clàusules contingudes en la present pàgina web
(Avís Legal, Política de Privacitat, Política de Cookies, així com altres
continguts que suposin obligacions per a l’USUARI) i en general de la legalitat
vigent a Espanya, es comunicarà immediatament per part de BUGADERIA I
TINTORERIA NÚRIA a les autoritats pertinents, comprometent-se aquesta a
cooperar amb aquestes. En tal cas, l’USUARI respondrà enfront de BUGADERIA I
TINTORERIA NÚRIA o enfront de tercers, de qualsevol dany i perjudici que pogués
causar a conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions.

 

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

El
titular de la pàgina web es compromet a tractar les dades personals de l’USUARI
de conformitat amb el que s’estableix en la legislació vigent en la matèria.
Concretament, es compromet a aplicar el que es disposa en la LO 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets
digitals, i en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell
de 27 d’abril de 2016, General de Protecció de Dades.

Per a més informació sobre el tractament de les seves dades personals en el
portal, dirigeixi’s a la Política de Privadesa.

 

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

Principio del formulario

BUGADERIA
I TINTORERIA NÚRIA és titular dels drets de propietat intel·lectual i
industrial, o ha obtingut les autoritzacions o llicències corresponents per a
la seva explotació, sobre el nom de domini, les marques noms comercials i/o
signes distintius, la informació i la resta d’obres i invencions relacionades
amb la pàgina web i la tecnologia associada a aquesta, així com sobre els seus
continguts, incloent, entre altres, textos, fotografies, gràfics, dissenys,
imatges, icones, tecnologia, programari, aplicacions, links i altres continguts
audiovisuals, així com el seu disseny gràfic i codis font, els quals, per tant,
estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial, sense que
pugui entendre’s que l’ús o accés a la pàgina web atribueixi a l’USUARI cap
dret sobre els mateixos ni entendre’s cedits a l’USUARI cap dels drets
d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al
correcte ús de la web, i amb independència que siguin susceptibles o no de
propietat intel·lectual.


Queda prohibida la reproducció total o parcial, ús, còpia, explotació,
distribució, transmissió, modificació, cessió o comunicació pública en cap
forma dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament
autoritzat, prèviament i per escrit, pel titular dels drets d’explotació,
BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es
considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o
industrial de BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA.


Per a realitzar qualsevol tipus d’observació respecte fets o circumstàncies que
revelin el caràcter indegut de la utilització de qualsevol contingut i/o de la
realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a
través de la pàgina web i, en particular, possibles incompliments dels drets de
propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts
de la pàgina web, l’USUARI haurà de notificar aquesta circumstància a BUGADERIA
I TINTORERIA NÚRIA, a través de BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA, adjuntant la
informació pertinent, i en particular:

Final del formulario

 

a) Les
dades identificatives del reclamant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de
correu electrònic;

b) Especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme en la
pàgina web i, en particular, quan es tracti d’una suposada violació de drets,
indicació precisa i concreta dels continguts protegits, així com de la seva
localització en les pàgines web;

c) Els fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d’aquesta
activitat;
d) En el supòsit de violació de drets, amb les dades personals del titular dels
drets suposadament infringits, si no coincideixen amb els del reclamant.
e) Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la
informació proporcionada en la notificació és exacta.

 

BUGADERIA
I TINTORERIA NÚRIA procedirà immediatament a adoptar les mesures per a l’esmena
o eliminació, en el seu cas, de les citades dades o continguts.

En qualsevol cas, BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA no assumeix cap responsabilitat
respecte dels drets de propietat intel·lectual o industrial titularitat de
tercers que es vegin infringits per un tercer o per l’USUARI.

L’USUARI
haurà d’abstenir-se d’aportar continguts que hagin estat obtinguts de manera
il·lícita o protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial sense l’autorització
expressa dels autors originals o els propietaris dels citats drets. En tot cas,
respondrà l’USUARI i no BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA de les possibles
reclamacions econòmiques o de qualsevol tipus que poguessin dirigir-se a
BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA per aquests fets en reclamació dels citats drets
de propietat intel·lectual.

 

ENLLAÇOS EXTERNS

 

La pàgina web de BUGADERIA I
TINTORERIA NÚRIA pot contenir enllaços o hipervincles a altres pàgines
d’Internet, que no pertanyen, ni són editades o censurades i, per tant,
respecte a les quals no exerceix cap mena de control. Per tant, una vegada que
l’USUARI accedeixi als enllaços de tercers i abandoni la pàgina web, tant el
present Avís Legal, com la Política de Privacitat i la Política de Cookies deixaran
de fer efecte, ja que les pàgines web als quals l’USUARI accedeixi estan
subjectes a les seves pròpies polítiques.


BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA no pot assumir cap responsabilitat pel contingut,
polítiques o pràctiques que puguin aparèixer en pàgines de tercers, ni
garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud,
veracitat, utilitat, licitud i/o validesa i constitucionalitat de qualsevol
material, informació i/o contingut i serveis existents en cap d’aquests
enllaços o hipervincles.

Així mateix, la inclusió
d’aquests enllaços externs a pàgines web alienes no implica cap mena
d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades ni l’aprovació
dels productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol
altra classe de material existent en tals pàgines web per part de BUGADERIA I
TINTORERIA NÚRIA.


 

EXCLUSIÓ DE GARANTÍES I LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

 

La informació subministrada per
la present pàgina web és de caràcter general i té una finalitat merament
informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts,
ni la seva exactitud, exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la
seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.


BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i
perjudicis de qualsevol naturalesa derivats de, a títol enunciatiu:


• Errors o omissions en els continguts. No es garanteix que els continguts
estiguin actualitzats permanentment, ni que manquin de qualsevol mena d’error.
En concret, no es garanteix la seva veracitat, exactitud, exhaustivitat, ni
l’actualitat dels continguts generats per empleats de BUGADERIA I TINTORERIA
NÚRIA o pels USUARIS quan publiquin les seves opinions.


• Absència de disponibilitat del portal. BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA no
garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels serveis de la
pàgina web. Quan això sigui raonablement possible, advertirà prèviament de les
interrupcions en el funcionament d’aquests.

Tampoc garanteix la utilitat
dels serveis de la pàgina web per a la realització de cap activitat concreta,
ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva,
no garanteix que els USUARIS puguin efectivament utilitzar els mateixos,
accedir a les diferents pàgines web que formen la pàgina web o aquelles des de
les quals es presten els serveis.

Tampoc es fa responsable dels
possibles danys o perjudicis generats en l’USUARI a conseqüència de fallades o
desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que suposin la suspensió,
cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web, ja que el funcionament
d’aquestes xarxes depèn de tercers.

• BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA no es fa responsable de cap mal o pèrdua que es
derivi d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o
material tecnològicament perjudicial que pugui afectar el seu ordinador, equip
informàtic, dades o materials a conseqüència de l’ús d’aquesta pàgina web o de
la descàrrega de continguts de la mateixa o als quals la mateixa redirigeixi.


Si vostè se sent perjudicat per la difusió en la nostra pàgina web de
continguts, vídeos o imatges, pot remetre’ns un email a tintnuria@gmail.com i
estudiarem la seva reclamació i la possibilitat de retirar el material de la
nostra pàgina web.

 

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

 

Les relacions establertes entre
BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA, titular de la pàgina web, i l’USUARI, mitjançant
l’ús de la pàgina web o qualsevol servei ofert per BUGADERIA I TINTORERIA
NÚRIA, es regiran i interpretaran d’acord amb la normativa espanyola vigent i
per a la resolució de qualsevol possible controvèrsia que pugui sorgir derivada
d’aquests serveis, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels
Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona (Espanya).

BUGADERIA I TINTORERIA NÚRIA no garanteix que la seva pàgina web compleixi,
totalment o parcialment, amb les legislacions d’altres països. Per tant, si
l’USUARI resideix o es troba domiciliat en qualsevol altre lloc que no sigui
Espanya, i decideix accedir i/o navegar en la present pàgina web, ho farà sota
la seva pròpia responsabilitat i risc, havent d’assegurar-se que tal accés i/o
navegació compleix amb la legislació local aplicable en el seu cas.ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 1 de febrer de 2021.